Kami Lindungi. Kami Prihatin. Kami Berkongsi
 
 
Skip navigation links
LAMAN UTAMA
KORPORAT
PRODUK
KEMPEN
TEMPAT BAYARAN
LAIN-LAIN
SERTAI KAMI
HUBUNGI KAMI

 
 
Corporate Website > KORPORAT > Tinjauan Takaful
 

Islam dan Insurans


Memandangkan intipati insurans boleh dilihat melalui sistem bantuan bersama di dalam amalan ‘wang tebus darah’ yang ada dalam adat resam puak Arab, ahli-ahli perundangan Islam secara umumnya menerima bahawa konsep insurans tidak bercanggah dengan Syariah. Malah, prinsip pampasan dan tanggungjawab berkumpulan telah diterima oleh Islam dan Rasulullah SAW. Ahli-ahli perundangan Islam bersetuju bahawa konsep perkongsian tanggungjawab di dalam sistem ‘aqila’, seperti yang telah diamalkan antara penganut Islam di Mekah (Muhajirin) dan Madinah (Ansar) telah menyediakan asas kepada insurans bersama.

Sebagai sebuah agama yang sempurna, ajaran Islam merangkumi intipati keamanan, ekonomi yang kukuh dan pembangunan umat Islam pada peringkat individu, keluarga, negara dan ‘ummah’.

Untuk menjelaskan kepentingan persaudaraan di dalam hidup seorang Islam, Islam mendidik perlindungan hak-hak asas beberapa perkara seperti:-

  • Hak untuk melindungi agama.
  • Hak untuk melindungi nyawa.
  • Hak untuk melindungi maruah/kehormatan.
  • Hak untuk melindungi harta-benda.
  • Hak untuk melindungi akal.

Mengikut ahli-ahli perundangan Islam, konsep insurans ini diterima di dalam Islam kerana,
  • peserta-peserta akan bekerjasama diantara mereka untuk kepentingan bersama;
  • setiap peserta akan membayar sumbangan untuk membantu mereka yang memerlukan;
  • ia mengikut kontrak derma yang mana bertujuan untuk membahagikan kerugian dan liabiliti mengikut sistem pengumpulan berkumpulan;
  • Unsur-unsur ketidakpastian akan luput dari segi bayaran sumbangan dan pampasan
  • Ia tidak bermatlamat untuk memperolehi manfaat daripada kos individu yang lain.


Pandangan yang diterima oleh ahli-ahli perundangan Islam ialah operasi insurans konvensional sebagai sebuah transaksi pertukaran di bawah perjanjian jual dan beli adalah tidak mematuhi syarat-syarat dan undang-undang Syariah kerana wujud unsur-unsur berikut:-


al-Gharar
Al-Gharar (faktor-faktor yang tidak diketahui atau tidak pasti di dalam operasi kontrak) di dalam operasi insurans konvensional. Ia terjadi akibat ketidakpastian tentang subjek kontrak di mana pemegang polisi tidak dimaklumkan, sebagai contoh, bagaimana wang pampasan yang dibayar oleh Syarikat akan diperolehi dan berapa jumlah yang akan diterima.

Subjek kontrak adalah salah satu daripada hal-hal asas kontrak di dalam Islam dan ia mestilah difahami dan diterima ketika kontrak berkuatkuasa, sekiranya tidak kontrak akan menjadi tidak sah.

al-Maisir
Terdapat unsur al-Maisir (perjudian) di dalam insurans konvensional. Peserta akan mengalami kerugian jika peril tidak berlaku. Sebaliknya, pengendali insurans akan rugi sekiranya peril berlaku.

al-Riba
Terdapat amalan Al-Riba (faedah) didalam insurans konventional kerana tiada kesaksamaan di antara premium yang dibayar dan pampasan yang diterima. Syarikat insurans juga melaburkan premium ke dalam pelaburan berdasarkan faedah.
Cetak halaman ini
   
5208140
   Penyata Keselamatan | Terma dan Syarat | Peta Laman
Rakan Kami:
Hakcipta © Syarikat Takaful Malaysia Berhad (131646-K) 2016. Semua Hakcipta Terpelihara.
  Syarikat Takaful Malaysia Berhad (131646-K) adalah sebuah syarikat berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan diselia oleh Bank Negara Malaysia.