Takaful Malaysia
Takaful atau Insurans?
Commercial, General, General BM
Takaful atau Insurans?
09 Januari 2024
read

Industri insurans Malaysia berkembang lebih pesat daripada sebelumnya, dengan statistics menunjukkan peningkatan sebanyak 10% dalam insurans am pada tahun 2022. Kesedaran kesihatan yang meningkat, inflasi perubatan, industri kenderaan yang pesat berkembang, pasaran hartanah perindustrian dan komersial yang berkembang, serta kesedaran terhadap bencana alam yang meningkat mendorong pertumbuhan industri ini. Untuk menangani masalah ini, syarikat insurans Malaysia menyediakan perlindungan melalui insurans konvensional dan insurans Islam atau Takaful jika berlaku kerugian.

Jadi, apakah perbezaan utama antara penyedia insurans konvensional dan pelan Takaful?Perbezaan utama antara Takaful dan insurans konvensional adalah walaupun mereka mempunyai objektif yang sama untuk melindungi rakyat Malaysia daripada kerugian kewangan, Takaful adalah pilihan insurans yang patuh Shariah.

Undang-undang Islam menganggap faedah yang tidak wajar haram bersama dengan unsur-unsur yang dilarang seperti perjudian (Maisir) dan ketidakpastian (Gharar). Oleh itu, pihak yang diasuransikan dalam kontrak Takaful memasuki usaha perkongsian keuntungan dengan pihak penginsurans. Selain itu, industri Takaful mencakupkan eksklusif produk yang patuh Shariah.

Sudah hampir empat dekad sejak undang-undang kerajaan Malaysia menubuhkan industri Takaful untuk melengkapkan perbankan Islam, menawarkan pelan pinjaman tanpa faedah. Walaupun syarikat-syarikat Takaful patuh Shariah, ia bukan produk agama, yang bermaksud rakyat Malaysia dari latar belakang agama apa pun boleh menjadi pemegang pelan Takaful. Teruskan membaca panduan perbandingan Takaful vs insurans konvensional ini untuk memutuskan sama ada operator Takaful sesuai untuk anda atau anda lebih suka menjadi pemegang polisi insurans konvensional.

 

Bahagian 1: Memahami Takaful dan Insurans Konvensional

 

 

 

Subseksyen 1.1: Apakah Takaful?

Takaful adalah konsep insurans Islam yang menekankan prinsip perkongsian risiko. Dalam Takaful, pihak-pihak yang diasuransikan membentuk sebuah pool untuk melindungi diri mereka daripada kerugian dan kemalangan yang mungkin berlaku. Prinsip utama Takaful ialah kerjasama dan saling membantu dalam masa kesukaran.

Ini adalah cara Takaful berfungsi:

  • Pihak yang ingin mendapatkan perlindungan Takaful (pemegang Takaful) menyumbangkan jumlah yang ditentukan kepada pool Takaful (juga dikenali sebagai Tabarru’). Jumlah ini akan digunakan untuk membantu ahli-ahli pool jika berlaku tuntutan.

 

  • Pool Takaful ini diuruskan oleh sebuah syarikat Takaful yang bertanggungjawab untuk menguruskan dana-dana ini secara cermat dan patuh Shariah.

 

  • Jika salah seorang ahli pool mengalami kerugian atau kemalangan yang dilindungi oleh pelan Takaful, pemegang Takaful boleh membuat tuntutan untuk mendapatkan faedah.

 

 • Faedah yang dibayar kepada pemegang Takaful akan datang dari dana Tabarru’ dan dana pelaburan yang dikumpulkan oleh pool Takaful.

 

Subseksyen 1.2: Apakah Insurans Konvensional?

Insurans konvensional, seperti yang tersedia daripada syarikat-syarikat insurans konvensional di Malaysia, adalah insurans yang beroperasi berdasarkan prinsip ganti rugi. Dalam insurans konvensional, pemegang polisi membayar premium kepada syarikat insurans untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko yang dinyatakan dalam polisi mereka.Ini adalah cara insurans konvensional berfungsi:

  • Pemegang polisi membayar premium kepada syarikat insurans.

 

  • Dalam pertukaran untuk premium, syarikat insurans bersetuju untuk memberikan

 

  • perlindungan kepada pemegang polisi jika berlaku risiko yang dilindungi oleh polisi tersebut.

 

  • Jika pemegang polisi mengalami kerugian yang dilindungi oleh polisi mereka, mereka boleh membuat tuntutan kepada syarikat insurans untuk mendapatkan faedah.

 

 • Faedah yang dibayar kepada pemegang polisi datang dari dana premium yang dikumpulkan oleh syarikat insurans.

 

Bahagian 2: Perbandingan Takaful dan Insurans Konvensional

Subseksyen 2.1: Prinsip-Prinsip Asas Takaful dan Insurans Konvensional

Takaful dan insurans konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang berbeza. Prinsip-prinsip asas Takaful termasuk:

  • Prinsip Tabarru’: Pemegang Takaful menyumbangkan sejumlah wang kepada pool Takaful untuk membantu ahli-ahli lain jika mereka mengalami kerugian. Ini adalah konsep perkongsian risiko yang mendasari Takaful.

 

  • Prinsip Mudharabah: Dana Takaful diuruskan oleh syarikat Takaful dengan keuntungan yang dihasilkan dikongsi antara pemegang Takaful dan syarikat Takaful.

 

 • Prinsip Aqidah: Kontrak Takaful harus mematuhi prinsip-prinsip Islam dan tidak boleh mengandungi elemen haram atau dilarang.

 

Prinsip-Prinsip Insurans Konvensional

Sementara itu, insurans konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ganti rugi. Prinsip-prinsip utama insurans konvensional adalah:

  • Pembayaran Premium: Pemegang polisi membayar premium kepada syarikat insurans untuk mendapatkan perlindungan.

 

  • Prinsip Ganti Rugi: Syarikat insurans bersetuju untuk menggantikan kerugian pemegang polisi jika risiko yang dilindungi berlaku.

 

 • Prinsip Ketidakpastian: Insurans konvensional boleh melibatkan elemen ketidakpastian dalam pembayaran tuntutan dan premium.

 

Subseksyen 2.2: Produk Takaful dan Insurans Konvensional

Produk Takaful

Produk Takaful adalah pelan perlindungan yang mematuhi prinsip Shariah. Contoh produk Takaful termasuk:

  • Takaful Kesihatan: Perlindungan kesihatan yang memenuhi prinsip Shariah, termasuk perlindungan perubatan dan hospital.

 

  • Takaful Kenderaan: Perlindungan kenderaan yang mematuhi prinsip Shariah dan melindungi pemilik kenderaan daripada kerugian dan kemalangan.

 

 • Takaful Hartanah: Perlindungan hartanah dan harta benda yang mematuhi prinsip Shariah.

 

 

Produk Insurans Konvensional

Insurans konvensional menawarkan pelbagai produk perlindungan yang mungkin termasuk:

  • Insurans Kenderaan: Perlindungan kenderaan yang mencakupi kerugian, kemalangan, dan insurans pihak ketiga.

 

  • Insurans Kesihatan: Perlindungan kesihatan yang merangkumi perubatan dan hospital.

 

 • Insurans Hartanah: Perlindungan hartanah dan harta benda daripada risiko seperti kebakaran dan pencurian.

 

Subseksyen 2.3: Perbandingan Kos Takaful dan Insurans Konvensional

Kos Takaful dan insurans konvensional boleh berbeza-beza bergantung kepada pelan dan syarikat yang dipilih. Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira apabila membandingkan kos:

  • Kadar Premium: Kadar premium untuk Takaful dan insurans konvensional boleh berbeza, bergantung kepada pelan perlindungan, usia, dan faktor-faktor lain.

 

  • Keuntungan Pelaburan: Takaful melibatkan aspek pelaburan yang mempunyai potensi keuntungan, manakala insurans konvensional mungkin tidak mempunyai unsur pelaburan.

 

 • Faktor Risiko: Kos boleh berubah berdasarkan tahap risiko yang dilindungi oleh pelan.

 

Bahagian 3: Kelebihan dan Kekurangan Takaful dan Insurans Konvensional

 

Subseksyen 3.1: Kelebihan Takaful

Takaful menawarkan beberapa kelebihan yang menarik:

  • Pematuhan Shariah: Takaful mematuhi prinsip-prinsip Shariah, menjadikannya sesuai untuk individu yang ingin perlindungan yang selaras dengan nilai agama Islam.

 

  • Aspek Sosial: Prinsip perkongsian risiko dalam Takaful menggalakkan kebersamaan dan solidariti dalam masyarakat Islam.

 

 • Potensi Keuntungan: Pemegang Takaful boleh mendapat bahagian keuntungan daripada pool Takaful jika prestasi baik.

 

Subseksyen 3.2: Kekurangan Takaful

Namun, Takaful juga mempunyai kekurangan tertentu:

  • Kos Lebih Tinggi: Premium Takaful mungkin lebih tinggi berbanding insurans konvensional.

 

  • Terhadnya Pilihan: Pelbagai produk Takaful mungkin terhad berbanding insurans konvensional yang menawarkan pelan yang lebih bervariasi.

 

 • Ketidakpastian Keuntungan: Pemegang Takaful tidak dapat meramal dengan pasti jumlah keuntungan yang mereka akan terima daripada pool Takaful.

 

Subseksyen 3.3: Kelebihan Insurans Konvensional

Insurans konvensional juga mempunyai kelebihan tersendiri:

  • Pelbagai Pilihan: Terdapat pelbagai produk insurans konvensional yang sesuai untuk pelbagai keperluan perlindungan.

 

  • Ketepatan Kos: Kos premium insurans konvensional mungkin lebih rendah bagi sesetengah jenis perlindungan.

 

 • Jangka Masa yang Tetap: Insurans konvensional biasanya menawarkan jangka masa tetap untuk polisi, memberikan ketelusan dalam perancangan kewangan.

 

Subseksyen 3.4: Kekurangan Insurans Konvensional

Insurans konvensional juga mempunyai beberapa kekurangan:

  • Tidak Mematuhi Prinsip Shariah: Insurans konvensional mungkin tidak sesuai untuk individu yang ingin mematuhi prinsip-prinsip agama Islam.

 

  • Kurangnya Kebersamaan: Insurans konvensional terutamanya berdasarkan prinsip ganti rugi dan mungkin tidak menggalakkan rasa kebersamaan dalam masyarakat.

 

 • Kurangnya Fokus pada Aspek Sosial: Insurans konvensional biasanya lebih berorientasikan keuntungan syarikat berbanding aspek sosial.

 

Bahagian 4: Penutup

Dalam penutupnya, pemilihan antara Takaful dan insurans konvensional adalah bergantung kepada keperluan peribadi, nilai-nilai agama, dan keputusan kewangan. Penting untuk memahami prinsip-prinsip asas kedua-dua sistem ini sebelum membuat keputusan yang bijak mengenai perlindungan kewangan anda.

 

Rujukan

https://www.takaful-malaysia.com.my/en/products/travelpa-details/

https://www.takaful-malaysia.com.my/en/products/takaful-myclick-medicare/

https://www.takaful-malaysia.com.my/en/news/can-we-raise-awareness-of-the-importance-of-having-insurance/

https://www.takaful-malaysia.com.my/en/product/

https://www.takaful-malaysia.com.my/en/products/takaful-myclick-term/