Takaful Malaysia
Kepatuhan Kawal Setia
Kepatuhan Kawal Setia

Lembaga Pengarah Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad sedar akan keperluan untuk melindungi dan menjaga kepentingan pemegang saham Syarikat serta pihak-pihak yang berkepentingan. Di dalam menjalankan tanggungjawab, Lembaga Pengarah akan diberi Rujukan Terma Lembaga Pengarah (“TOR”), sebagai sumber rujukan berkenaan tanggungjawab, kuasa, tugas-tugas dan fungsi Lembaga Pengarah.

TOR mencerminkan undang-undang dan peraturan serta memberi panduan proses dan prosedur untuk memastikan keberkesanan dan kecekapan Lembaga Pengarah Syarikat serta ahli-ahli jawatankuasanya. Ia adalah dokumen penting yang dikemaskinikan dari masa ke semasa untuk mencerminkan sebarang perubahan kepada polisi, prosedur dan proses Syarikat serta pindaan undang-undang dan peraturan.

TOR Lembaga Pengarah merangkumi, antara lain, had kuasa untuk Lembaga Pengarah dan polisi-polisi dalaman yang berkaitan.

Sila klik di nama syarikat yang berkenaan untuk melihat versi penuh Piagam Pengarah.

STMKB_Board_Charter.pdf
STMAB_Board_Charter.pdf

Lembaga Pengarah berpegang teguh kepada Kod Etika untuk Pengarah Syarikat yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang memberi panduan berkenaan piawaian bersesuaian bagi tatacara dan amalan perniagaan yang berhemat serta piawaian etika kelakuan untuk para Pengarah, berpandukan kepada prinsip integriti, tanggungjawab, keikhlasan dan tanggungjawab sosial korporat.

Kod etika dan tatacara Syarikat Takaful ​Malaysia Keluarga ​Berhad merangkumi 3 perkara utama, iaitu:-

 1. Tadbir Urus Korporat
 2. Hubungan dengan pemegang saham, kakitangan, pemiutang dan pelanggan
 3. Tanggungjawab sosial dan alam sekitar
Fit_and_Proper_Policies_and_Procedures_for_Directors_of_STMKB_Group.pdf

Sebagai perintis penyedia perkhidmatan kewangan untuk takaful, Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad (Takaful Malaysia) dan syarikat subsidiarinya berusaha untuk menjadi warga korporat yang bertanggungjawab. Kami komited dalam usaha untuk menegakkan prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan perniagaan dan aktiviti sosial sejajar dengan visi Syarikat untuk menjadi “Pilihan Utama Insurans”:

  1. Pasaran
   Kami komited dalam usaha untuk mengukuhkan tadbir urus Syariah, mengamalkan falsafah yang mengutamakan pelanggan untuk memberikan perkhidmatan cemerlang dan mewujudkan kefahaman di dalam bidang produk takaful yang berlandaskan Syariah.

 

  1. Tempat Kerja
   Kami beraspirasi untuk menjadi majikan pilihan dengan menyediakan persekitaran kerja yang kondusif, pendidikan dan pembangunan bakat yang berterusan, menggalakkan sukarelawan dan menguruskan aset yang paling berharga iaitu kakitangan kami.

 

  1. Masyarakat
   Kami memfokuskan usaha ke arah memperkayakan masyarakat yang memerlukan, melalui pendidikan, pembangunan sosial dan ekonomi, pengurangan kemiskinan serta bantuan kemanusiaan.

 

 1. Alam Sekitar
  Kami memperjuangkan pemuliharaan dan perlindungan terhadap alam sekitar serta mendidik rakan-rakan perniagaan tentang kepentingan pemuliharaan alam sekitar.
 1. Kod Amalan Perlindungan Data Peribadi untuk Insurans dan Industri Takaful di Malaysia​​​​​​​​​​
Code_of_Practice_Insurance_and_Takaful.pdf
Anti_Corruption_Framework.pdf
Whistleblowing_Notice.pdf
STMKB_TOR_of_NRC.pdf
Takaful-Malaysia-Keluarga-TOR-AC-Final-24082023.pdf
Memorandum_and_Articles_of_Association_Company_Constitution.pdf
STMKB_Remuneration_Policy_and_Procedures_for_Directors_and_Senior_Management.pdf
Tahun 2023
 • Polisi Konflik Kepentingan untuk Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Eksekutif
Takaful-Malaysia-Keluarga-Conflict-of-Interest-Policy-dated-23-November-2023.pdf
Tahun Kewangan 2022
 • Penyata Keseluruhan Tadbir Urus Korporat
 • Laporan Tadbir Urus Korporat – Bahagian A dan B
Corporate-Governance-Overview-Statement-Extract-from-IR-2022.pdf
STMKB-2022-Corporate-Governance-Report.pdf
Tahun Kewangan 2021
 • Penyata Keseluruhan Tadbir Urus Korporat
 • Laporan Tadbir Urus Korporat – Bahagian A dan B
STMKB-AR2021-Corporate-Governance-Overview-Statement.pdf
STMKB-2021-Corporate-Governance-Report-Section-A-and-B.pdf
Tahun Kewangan 2020
 • Penyata Keseluruhan Tadbir Urus Korporat
 • Laporan Tadbir Urus Korporat – Bahagian A; dan
 • Laporan Tadbir Urus Korporat – Bahagian B
Corporate-Governance-Overview-Statement.pdf
Corporate-Governance-Report-–-Section-A.pdf
Corporate-Governance-Report-–-Section-B.pdf
Tahun Kewangan 2019
 • Penyata Keseluruhan Tadbir Urus Korporat
 • Laporan Tadbir Urus Korporat – Bahagian A ; dan
 • Laporan Tadbir Urus Korporat – Bahagian B
STMKB-Corporate-Governance-Overview-Statement-2019.pdf
CG-Report-Section-A-2019.pdf
CG-Report-Section-B-2019.pdf
Tahun Kewangan 2018
 • Penyata Keseluruhan Tadbir Urus Korporat
 • Laporan Tadbir Urus Korporat – Bahagian A
 • Laporan Tadbir Urus Korporat – Bahagian B
Corporate-Governance-Overview-Statement-1.pdf
Corporate-Governance-Report-Section-A.pdf
Corporate-Governance-Report-Section-B.pdf
Tahun Kewangan 2017
 • Penyata Keseluruhan Tadbir Urus Korporat
 • Laporan Tadbir Urus Korporat – Bahagian A
 • Laporan Tadbir Urus Korporat – Bahagian B
Financial-Year-2017-Corporate-Governance-Overview-Statement.pdf
Corporate-Governance-Report-Section-A.pdf
Corporate-Governance-Report-Section-B.pdf
Tahun Kewangan 2016
 • Penyata Tadbir Urus Korporat
Financial-Year-2017-Corporate-Governance-Overview-Statement.pdf
Tahun 2024
 • Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-39
STMKB-39th-AGM-Minutes-23052024.final_.pdf
Tahun 2023
 • Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-38
38th-AGM-Minutes-@-31052023.pdf
Tahun 2022
 • Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-37
38th-AGM-Minutes-@-31052023.pdf
Tahun 2021
 • Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-36
36th_AGM_Minutes.pdf
Tahun 2020
 • Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-35
35th_AGM_Minutes.pdf
Tahun 2019
 • Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-34
34th_AGM_Minutes.pdf
Tahun 2018
 • Extraordinary General Meeting Minutes
 • Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-33
EGM_Minutes_240518.pdf
33rd_AGM_Minutes.pdf
Tahun 2017
 • Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-32
32nd_AGM_Minutes.pdf
Mesyuarat Agung Tahunan Ke-39
 • Soalan & Jawapan
FAQ_AGM2024-v2.pdf
Mesyuarat Agung Tahunan Ke-38
 • Soalan & Jawapan
FAQ_AGM2023.pdf
Mesyuarat Agung Tahunan Ke-37
 • Soalan & Jawapan
FAQ_AGM2022.pdf
Mesyuarat Agung Tahunan Ke-36
 • Soalan & Jawapan
FAQ_AGM2022.pdf