Takaful Malaysia

Kelestarian

Teras Kelestarian Kami

Produk & Perkhidmatan

Selanjutnya

Proses Perniagaan & Budaya

Selanjutnya

Pelaburan

Selanjutnya

Sosial & Komuniti

Selanjutnya

Banner

Di Takaful Malaysia, kami mengukuhkan komitmen kami terhadap kelestarian dan memupukkan pertimbangan ESG dalam keseluruhan perniagaan dan operasi kami. (ESG adalah Environmental, Social and Governance, ataupun penjagaan alam sekitar, sosial dan tadbir urus).

Hari ini, pihak berkepentingan semakin melihat kelestarian sebagai barometer prospek jangka panjang syarikat. Oleh itu, penerimaan pakai amalan lestari kami adalah merupakan satu cara untuk meningkatkan penambahan nilai dan mengurangkan risiko yang timbul yang boleh mengancam aset dan reputasi kami pada masa hadapan. Untuk tujuan ini, kami telah mengenal pasti empat bidang teras untuk penyepaduan kelestarian – produk dan perkhidmatan kami, proses perniagaan dan budaya kami, pelaburan kami dan aktiviti sosial dan komuniti kami.

Maklum Balas

Kami mengalu-alukan komen dan pendapat anda, sila emel kepada esg@takaful-malaysia.com.my

Laporan Kelestarian Kami